0
You have 0 items in your cart
0760-391040 info@landskronabaten.se Telefontid alla dagar 06:30-22:00
0
You have 0 items in your cart

Zapraszamy na najlepsze w Szwecji wêdkarskie ³owisko morskie!
Z Landskrony- jako port wyjœciowy – zaledwie w 20 minut docieramy na g³êbokie wody wokó³ wyspy Ven. W zale¿noœci od sezonu, po³awiamy wiele ró¿nych gatunków ryb, takich jak dorsz, œledz, makrela oraz ró¿ne gatunki p³astug.
Wykwalifikowana i doœwiadczona za³oga pomo¿e ci osi¹gnaæ jak najlepszy po³ów.

M / S Emma jest du¿ym i przestronnym kutrem, co czyni go jednym z najbardziej ulubionych kutrów wêdkarskich. Pod pok³adem mamy bardzo ³adny salon, w którym serwujemy kawê, napoje, hot dogi i s³odycze. Informujemy równie¿, ¿e u nas mo¿na wypo¿yczyæ lub kupiæ kompletny sprzêt wêdkarski.

Rozk³ad rejsów:

1 styczeñ – 31 marzec
Wtorek i Œroda 8:00 -12:00

Czwartek i Pi¹tek 8:00 -14:00

Sobota i Niedziela 8:00 -12:00

1 Kwiecieñ – 30 czerwiec
Wtorek i Œroda 8:00 – 12:00

Sobota i Niedziela 8:00 – 12:00

1 Lipiec – 22 Sierpieñ
Wszystkie dni tygodnia 8:00 – 12:00, 13:30 – 17:30

Wtorek i czwartek 18:00 – 21:00

23 Sierpieñ -31 paŸdziernik
Wtorek i Œroda 8:00 – 12:00

Czwartek i pi¹tek 8:00 – 14:00

W soboty i niedziele 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

1 listopad do 31 grudzieñ
Wtorek i Œroda 8:00 – 12:00
Sobota i Niedziela 8:00 – 12:00

Midsommarafton, Midsommardag, Wigilia Bo¿ego Narodzenia, Sylwester i Nowy Rok, nie ma rejsów.

Cennik:

3 i 4 godziny
6 godzin
7 godzin
Doroœli
260 kr
320 kr
370 kr
Dzieci ( do15 lat )
170 kr
220 kr
270 kr

Wypo¿yczenie wêdki 60 kr

Rezerwacja:

Mo¿liwa jest rezerwacja miejsc na kutrze. Zadzwoñ pod nr tel. 0418-499006 lub 0760-391040 do godziny 22.00. Mo¿esz zarezerwowaæ miejsce na jedn¹ lub wiêcej osób na raz. Maksymakna obsada wêdkarzy na kutrze to 43 osoby Aby kuter wyp³yno³ wymagane jest co najmniej 10 osób na rejs
Wszystkie rezerwacje s¹ wi¹¿¹ce. Jeœli anulujesz rezerwacje mniej ni¿ 24 godziny przed rejsem zostaniesz obci¹¿ony pe³n¹ op³atê za rejs.
W razie z³ej pogody rejs mo¿e byæ odwo³any. Kontaktujemy siê wtedy z ka¿dym, kto ma rezerwacje
Kuter znajduje siê na ul. Kungsgatan w centrum Landskrony, naprzeciw ratusza.

Czarter:

Mo¿liwoœæ czarteru kutra z za³og¹ Cena do uzgodnienia

Dojazd:

1. Jad¹c E6 – zjazd Landskrona S
2. Jedz ok. 2.1 km wzd³u¿ Österleden a¿ do ronda – zjedz drugim zjazdem z ronda
3. Po przejechaniu ok. 0.9 km wzd³u¿ Österleden a¿ do ronda – zjedz trzecim zjazdem
4. Po przejechaniu ok. 370 m wzd³u¿ Österleden – skrêæ w prawo zaraz po Drottninggatan (za Citygross)
5. Po przejechaniu ok. 360 m wzd³u¿ Drottninggatan – skrêæ w lewo na Kungsgatan
6.Jesteœ na miejscu, kuter widaæ na przystani naprzeciw Ratusza!

Adres GPS: Kungsgatan 9(Landskrona)

Linki

Pogoda:
www.smhi.se
www.dmi.dk

Sklepy Wêdkarskie:
www.varuhallen.se
www.fiskedepan.se

Zakwaterowanie:
www.hoteloresund.se
www.borstahusenscamping.se